ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษร์โรงเรียน

ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาไทย)
ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายบริหารวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

เอกสารหลักสูตร

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีงบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีกำลังศึกษา)
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีจบศึกาษา)
แบบคำร้องขอ Transcript
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

แบบเสนอโครงการ 65
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือครู
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหาร
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชก.
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชพ.
ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหาร ชพ.
ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู ชพ.
ตัวอย่างปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 
ประกาศกำหนดชั่วโมง PA

มาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แบบขออุญาตนักเรียนไปเรียนพิเศษ
สัญญาใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Loptop)
คำร้องขอมีบัตรผู้ปกครอง
บันทึกแจ้งเพิ่มผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งยกเลิกผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งขออนุญาตทำสมุดประจำตัวการเข้า-ออก (กรณีนักเรียนสูญหาย)
หนังสือมอบอำนาจ

คำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักเรียน (กรณีจบการศึกษา)

คำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักเรียน