ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาไทย)
ตราสัญลักษร์โรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายบริหารวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

เอกสารหลักสูตร

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีงบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีกำลังศึกษา)
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(กรณีจบศึกาษา)
แบบคำร้องขอ Transcript
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

แบบเสนอโครงการ 65
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ
ขออนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แบบขออุญาตนักเรียนไปเรียนพิเศษ
สัญญาใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Loptop)
คำร้องขอมีบัตรผู้ปกครอง
บันทึกแจ้งเพิ่มผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งยกเลิกผู้ปกครองนักเรียน
บันทึกแจ้งขออนุญาตทำสมุดประจำตัวการเข้า-ออก (กรณีนักเรียนสูญหาย)
หนังสือมอบอำนาจ

คำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักเรียน (กรณีจบการศึกษา)

คำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักเรียน