ทำเนียบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
หัวหน้างานบัญชี
นางนิศาชล เอียดดี
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้างานแผนงาน
สารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และ ICT
นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน