จุดเน้นของผู้บริหาร

จุดเน้นการบริหารโรงเรียนของนายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว

ผู้อำนวยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวางรากฐานการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น นักพัฒนานวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

2. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ สำหรับนักเรียนประจำ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและทักษะชีวิต

3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

4. พัฒนาและส่งเสริมระบบ ICT  ระบบการบริหารจัดการ และระบบสำนักงานอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาอาคารสถานที่ หอพัก สิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการพักอาศัยอย่างมีความสุข

7. สืบสานงานพระราชดำริ