กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางถนอมพร ปีนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ.ภาษาไทย ม.ราชภัฏยะลา
นางสาวจริยา จิตตพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กศ.บ.ภาษาไทย ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

กศ.ม.ภาษาไทย ม.ทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

นางสาววนิตา โอมณี
ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาวจิรัชยา กลับศรีอ่อน
ค.บ.ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นางสาวสารีณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 


นางสาวมะลิษา หมีนแดง

ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นางสาวมารียำ  หะมะ

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์