กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางถนอมพร ปีนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจริยา จิตตพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
นางสาววนิตา โอมณี
นางสาวจิรัชยา กลับศรีอ่อน
นางสาวสารีณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
นางสาวศุภกัญญา โอมณี