กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(นาฏศิลป์ไทย)
นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ออกแบบศิลป์)
นายรังสิต รัตนโสภา
(ดนตรีสากล)
นายวุฒินันท์ สามัญ
(ดุริยางคศาสตร์สากล)