กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวุฒินันท์ สามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ.ดุริยางคศาสตรสากล มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
 
นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. ออกแบบศิลปฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพาะช่าง
นายรังสิต รัตนโสภา
ค.บ. ดนตรีสากล 
สถาบันราชภัฏสงขลา
นายสมศักดิ์  ล่าดี้
คบ. ศิลปศึกษา
สถาบันราชภัฎสงขลา
นายพันธวุฒิ มีบุญ
ลุ่มสาระการเรียนรู้ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์