กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนัน จันทรัตน์
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสันติพร ตันติหาชัย
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
นางนิศาชล เอียดดี
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
นางปรีดา ผลาสิงห์
ค.บ.คณิตศาสตร์
นายดนุรุจ สามัญ
 กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

นายกฤติภัทร กาสเส็น
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
วท.บ.คณิตศาสตร์ 
วท.ม.คณิตศาสตร์
นางสาวรัศมี จันทร์นูน
วท.บ.สถิติประยุกต์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 นางสาวจันจิรา ตำภู
กศ.บ. คณิตศาสตร์