การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน

☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี , 085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน

☏ หมายเหตุ :: งานรับนักเรียน โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-0927740 ครูคนึงนิตย์  ไชยมณี , 085-0204005 ครูอัษฎา ไพโรจน์บวร