กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(พลศึกษา)
นางสาวรจณี รบบานา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(สุขศึกษา)
นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
(พลศึกษา)