กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
 ศศ.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
ศศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอนันต์  หลีเส็น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ศษ.บ.สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
นายทฤษฎี  หลงงัน
 กศ.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ