กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนันต์  หลีเส็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ศษ.บ.สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
นายทฤษฎี  หลงงัน
 กศ.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ