กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนันต์  หลีเส็น
 ศษ.บ.สุขศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นายทฤษฎี  หลงงัน
 กศ.บ.พลศึกษา 
นายพรชัย ดือราแม
 ศษ.บ. พลศึกษา