27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมลงนาม MOU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมลงนาม MOU เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์