สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาประจำโรงเรียน

ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ

คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

สีประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน