กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิจิตร นิยมเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ. ภาษาอังกฤษ  
นางสาวซีต้า ไรมันซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
น.ส.ปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
นางสาวอังคณา บุญทา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
นางสาววนิดา สุนทร
ศศ.บ.ภาษาญั่ปุ่น
ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา
นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
ศศ.บ.มลายูศึกษา
Miss Viktoriia Hlukha
(English Language)
S__647392
Mr.Batholomew Chibuike James
(English Language)