กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิจิตร นิยมเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวซีต้า ไรมันซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
(ภาษาอังกฤษ)
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
(ภาษาอังกฤษ)
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอังคณา บุญทา
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาววนิดา สุนทร
(ภาษาญี่ปุ่นู)
นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอุสนา ฉิมเรือง
(ภาษามลายู)
Miss Viktoriia Hlukha
(English Language)
Mr.Chretien Le Keur
(English Language)