กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางศุลยา สามัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

สาขาวิชาฟิสิกส์

นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
วท.บ. ฟิสิกส์ 
วท.ม.วิทยาศาสตร์ 
(หัวหน้าสาขาฟิสิกส์)
นางเขมิกา ทองสี
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
(รองหัวหน้าสาขาฟิสิกส์)
 
นายพิศาล มรรคาเขต
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
นางสาวผาณิดา แลหมัน
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
นายศิรชัช จันทร์ทองพูน 
ค.บ.ฟิสิกส์

นายพงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ
วท.บ. ฟิสิกส์
กศ.ม. ฟิสิกส์

นางสาวณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ
วท.บ.ฟิสิกส์

นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค.ม. การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาเคมี

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
ค.บ. เคมี
   วท.ม.เคมีศึกษา
นางศรินยา  สวาหลัง
วท.บ.เคมี
(หัวหน้าสาขาเคมี)
นางสาววราภรณ์  นิยมเดชา
วท.บ.เคมี
วท.ม. เคมี
(รองหัวหน้าสาขาเคมี)
นายสาธิต  บัวดำ
วท.บ.เคมี
   วท.ม.เคมีอินทรีย์
นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
วท.บ.เคมี-ชีววิทยา
นายชารีฟ สุรินราช
 วท.บ.เคมี
กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีววิทยา

นางศุลยา สามัญ
ค.บ. ชีววิทยา 
นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา
(หัวหน้าสาขาชีววิทยา)
นางสาวบุษรินทร์   จิตเส้ง
ค.บ.ชีววิทยา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 
(รองหัวหน้าสาขาชีววิทยา)
นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล
วท.บ.ชีววิทยา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วท.ม.พันธุศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. ชีววิทยา
(หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางรุจิรา  บินตำมะหงง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางสูใบด๊ะ  หลงจิ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
นางสาวนาถยา พรหมช่วย
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายวิชัย บัวเนี่ยว
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
รองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
นายอิสรา  สำเร
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
นายจิรายุทธ แสงสิน
ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
นางสาวเกศิณี ก่งเซ่ง
วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

พนักงานวิทยาศาสตร์

นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวชาลินี  บูนำ
วท.บ. ฟิสิกส์
นางเยาวภา  หนูจันทร์
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
นางนงรัตน์  หนูสวัสดิ์
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
นางสาวพัทธนันท์   โต๊ะปลัด
วท.บ.เคมี
 
นางซูวัยบะฮ์  หมาดมานัง
วท.บ.เคมี

พนักงานห้อง FABLAB

นายนที    ทองดำ
บธบ.นิเทศศาสตร์