กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(เคมี)
นางศุลยา สามัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(ชีววิทยา)
นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
นางยินดี ชูนวล
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
น.ส.จันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
(ชีววิทยา)
นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
(ชีววิทยา)
นางรุจิรา บินตำมะหงง
(วิทยาศาตร์ทั่วไป)
นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
(ฟิสิกส์)
นางเขมิกา ทองสี
(ฟิสิกส์)
นางศรินยา สวาหลัง
(เคมี)
นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
(ชีววิทยา)
นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
(เคมี)
นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
(ชีววิทยา)
นายสาธิต บัวดำ
(เคมี)
นางสูใบด๊ะ หลงจิ
(ชีววิทยา)
นางสาวผาณิดา แลหมัน
(ฟิสิกส์)
นางสาวนาถยา พรหมช่วย
(ฟิสิกส์)
นางเยาวภา หนูจันทร์
พนักงานวิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
พนักงานวิทยาศาสตร์
(เคมี)
นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
พนักงานวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางสาวนงรัตน์ ขวดปลอด
พนักงานวิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
นางเยาวภา หนูจันทร์
พนักงานวิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
(เคมี)
นายศิรชัช  จันทร์ทองพูน
(ฟิสิกส์)
นายนที ทองดำ
(FABLAB)
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
(ชีววิทยา)
นายวิชัย บัวเนี่ยว
(คอมพิวเตอร์)
นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
(คอมพิวเตอร์)
นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
(คอมพิวเตอร์)
นายอิสรา สำเร
(คอมพิวเตอร์)
นางสาวซูวัยบะฮ์ หมาดมะนัง
พนักงานวิทยาศาสตร์
(เคมี)
นายจิรายุทธ แสงสิน
(คอมพิวเตอร์)