ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
หัวหน้างานสารบรรณ และ
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
นายฮูเส็น ยาประจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางรุจิรา บินตำมะหงง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นายวนัส หมาดโซ๊ะ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางสาวพรอุมา พิทัก
หัวหน้างานโภชนาการ
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
หัวหน้างานซักรีด
นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์