ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
รองหัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นางศุลยา สามัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นายอนัน จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นายวิจิตร นิยมเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวซีต้า ไรมันซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางถนอมพร ปีนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางสาวจริยา จิตตพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอนันต์  หลีเส็น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวุฒินันท์ สามัญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นางทิพวรรณ ธังดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ
นายอิสรา สำเร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแนะแนว

นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้างานแนะแนว

งานทะเบียน

นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
หัวหน้างานทะเบียน

งานวัดผล

นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
หัวหน้างานวัดผล

งานวิทยบริการ

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้างานวิทยบริการ

งานวิเทศสัมพันธ์

นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นายสาธิต บัวดำ
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

โครงการพิเศษ

นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าโครงการ

โรงเรียน Education hub

นายอนัน จันทรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
นางสาวสุวิมล หอประยูร
หัวหน้าโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
นางสาวนุสรา ดลระหมาน
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร 
งานทะเบียนและวัดผล
นางเบญจวรรณ หลงจิ
งานทะเบียนและวัดผล
นางสาวณัฐฐากร ทองไซร้
งานทะเบียนและวัดผล
นายบีดีน ตาเดอิน
ลูกจ้างประจำ