ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสมพร ทิศเมือง
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางทิพวรรณ ธังดิน
รองหัวหน้างาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
รองหัวหน้างาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายตาริค หลงจิ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
หัวหน้างานหอพัก

งานหอพัก

นายตาริค หลงจิ
ที่ปรึกษา
(หอพักเภตรา)
นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
ที่ปรึกษา
(หอพักเภตรา)
นางสาวพรอุมา พิทัก
ที่ปรึกษา
(หอพักธาราสวรรค์)
นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคำ
ที่ปรึกษา
(หอพักปาหนัน)
นางเบญจวรรณ หลงจิ
ที่ปรึกษา
(หอพักกล้วยไม้)
นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
ที่ปรึกษา
(หอพักธารปลิว)
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
หัวหน้า
นายสัลมาน เส็นติระ
นายอรุณ ปังหลีเส็น
นายธันยวัฒน์ ธรรมโชติ
นายสุชาติ บิลังโหลด
นายณัฐชัย นิ่มดำ
นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
นางสาวสุนีย์ ทิพมณี
นางสาวฮัสนี เก็มสัน
นางสาวโยทะกา บูเก็ม
ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา นาสอน
นางสาววาสนา หาบยูโส๊ะ

   นายสนกิฟลี ปังแลมาปูเลา

นางสาวสุฐินา หลังจิ
นางสาวดาริญา ทิ้งหลง

หัวหน้าระดับชั้น

 นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

 

 
นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางศุลยา สามัญ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นายแก้ว เตี้ยเล็ก 
หัวหน้าระดับชั้น ม.6

หัวหน้าเวรประจำวัน

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ 
หัวหน้าเวรวันจันทร์
นายดนุรุจ สามัญ
หัวหน้าเวรวันอังคาร
นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
หัวหน้าเวรวันพุธ
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี
นายวิชัย บัวเนี่ยว
หัวหน้าเวรวันศุกร์