ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์และ On-site)

  1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  2. แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน
  3. แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง
  4. ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
  5. ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู Onsite) (อัพเดท 27 พ.ย.64)
  6. ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ)
  7. ลิงค์ Google Meet สำหรับครู
  8. ลิงค์สำหรับเข้าร่วม Google Classroom

 เอกสารการใช้งานการเรียนออนไลน์ เพิ่มเติ่ม