ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์และ On-site)

 1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 2. แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน
 3. แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง
 4. ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
 5. ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู Onsite) (อัพเดท 16 ม.ค.65)
 6. ตารางการใช้ห้องเรียน
 7. ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ)
 8. ลิงค์ Google Meet สำหรับครู
 9. ลิงค์สำหรับเข้าร่วม Google Classroom
 10. เอกสารบูรณาการชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 2/2564
 11. ห้องเรียนประจำ (13 ก.พ.65)

 เอกสารการใช้งานการเรียนออนไลน์ เพิ่มเติ่ม