รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ    

2 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว มอบช่อดอกไม้ต้อนรับนักเรียนกลับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี

อ่านต่อ

รายงานการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ชีววิทยา ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

อ่านต่อ