กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(สังคมศึกษา)
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(สังคมศึกษา)
นางสาวสุวิมล หอประยูร
(ไทยคดีศึกษา)
นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง
(สังคมศึกษา)
นายภิโชติ เอียดเฉลิม
(สังคมศึกษา)
นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม
(สังคมศึกษา)
นายฮูเส็น ยาประจันทร์
(อิสลามศึกษา)
นายนูรุดดีน แคยิหวา
(อิสลามศึกษา)
นายพิชชากร กลิ่นเขียว
(สังคมศึกษา)