กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏยะลา
นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศษ.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวสุวิมล หอประยูร
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง
กศ.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวปณิตา บิลังโหลด
ศษ.บ.การสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม
ค.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นายฮูเส็น ยาประจันทร์
ศศ.บ.อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
นายนูรุดดีน แคยิหวา
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายพิชชากร กลิ่นเขียว
กศ.บ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นายสิทธิชัย จันทร์เพ็ญค.บ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา