คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

นายแก้ว เตี้ยเล็ก
ประธานกรรมการ
ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
กรรมการ
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
กรรมการ
นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
กรรมการ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
นิติกร ประจำร.ร.จ.ภ.สตูล
กรรมการและเลขานุการ