ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเขมิกา ทองสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวจันทิดา จาปัง
หัวหน้างานบุคคล
นางสาวนัฐจรีย์ หลงจิ
รองหัวหน้างานบุคคล