รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นายวรรโณ เวชศาสตร์
ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายอะหมาด หลงจิ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสมศักดิ์ สุทธินนท์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พีรนาฏ คิดดี
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายร่มหลี สุมาลี
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ร.ต.อ.กิตติกร สมใจ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายนุกูล สุยวานิช
กรรมการผู้แทน อปท.
นายพนาดร ชูภักดี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายยะโกบ หาโส๊ะ
กรรมการผู้แทนองค์กรอิสลาม
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
กรรมการผู้แทนครู
นายจักรี  วัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ
(ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล)

ทำเนียบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนำชัย กฤษณาสกุล
2547 – 2551
นายวรรโณ เวชศาสตร์
2551 – 2560
นายพุทธิกร เกษตรสุนทร
2560 – 2560
นายวรรโณ เวชศาสตร์
2561 – ปัจจุบัน