โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  ที่เสนอให้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังต่อไปนี
1.จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
รายการ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 4 4 4 6 6 6 30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง (คน) 24 24 24 24 24 24
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) 96 96 96 144 144 144 720
2. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับนักเรียนประจำคนละ 84,000 บาทต่อปี
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลดังนี้
3.1 ระบบโครงข่าย ICT ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
3.2 ปรับปรุงหอพักนักเรียน ปีงบประมาณ 2555 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท
3.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2556 จำนวนเงิน 10,800,000 บาท
3.4 อาคารหอสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวนเงิน 20,000,000 บาท
3.5 ก่อสร้างอาคารหอพัก 1 หลัง ปีงบประมาณ 2558-2559 จำนวนเงิน 30,000,000 บาท
3.6 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559-2561 จำนวนเงิน 18,000,000 บาท รวมงบประมาณที่โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับปีงบประมาณ 2554-2561 ประมาณ 507,160,000 บาท