กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพวรรณ ธังดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.การตลาด สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอิสรา สำเร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.อ.บ.อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
นายวนัส  หมาดโซ๊ะ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา