ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

ชั้น
จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
44
52
96
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
46
50
96
มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
52
50
120
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
142
152
294
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
54
90
144
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
54
89
143
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
50
97
147
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
158
276
434
รวมทั้งหมด
300
428
728
 
41.21 %
58.79 %
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

สตูล58.10 %
ยะลา14.84 %
นราธิวาส15.80%
  ปัตตานี9.75 %
สงขลา1.37 %
อื่น ๆ0.14 %

จำนวนนักเรียน แยกตามเพศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

ชาย41.21 %
หญิง58.79 %

จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

พุทธ57.28 %
อิสลาม42.44 %
คริสต์0.28 %

อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ50.96 %
ธุรกิจส่วนตัว21.57 %
เกษตรกร8.65 %
อื่นๆ18.82 %

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

ตำแหน่ง
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
2
4
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
23
47
70
พนักงานราชการ
6
6
12
ครูอัตราจ้าง
3
4
7
ครูหอพัก
7
12
19
ครูต่างชาติ
1
1
2
เจ้าหน้าที่
5
14
19
ลูกจ้างประจำ
1
1
พนักงานขับรถยนต์
4
4
นักการภารโรง
7
10
17
ยาม
พนักงานซักรีด
20
20
รวมทั้งหมด
60
116
176

หมายเหตุ: 1.ข้าราชการครูอัตราว่าง 3 อัตรา (ฟิสิกส์,คอมพิวเตอร์,ญี่ปุ่น )

จำนวนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

กลุ่มสาระ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างชาติ
หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
17
7 (Lab Boy )
1 ครูผู้สอน
5
วิทย์ทั่วไป(3) ฟิสิกส์ (5) เคมี (5)
(สควค. : 1) ชีววิทยา (4) (สควค. : 1) คอมพิวเตอร์(4) (สควค.:1)
คณิตศาสตร์
10
1
สควค. (2)
ภาษาต่างประเทศ
10
1
2 (อังกฤษ วิทย์ฯ คณิต สังคม )
ภาษาอังกฤษ (8) ภาษาญี่ปุ่น (1)
ภาษาไทย
5
1
1
สังคมศึกษาฯ
7
3
สังคมศึกษา (5) การตลาด (1) ไทยคดีศึกษา(1) อิสลามศึกษา (2)
สุขศึกษาฯ
2
1
สุขศึกษา (1) พลศึกษา (3)
ศิลปะ
1
1
2
ทัศนศิลป์ (2) ดนตรี (2) นาฎศิลป์ (1)
การงานอาชีพฯ
1
1
(สควค. :1 ) อุตสาหกรรม (1) 
สนับสนุน การสอน
1
2
แนะแนว(3) 
รวม
54
12
14
2

หมายเหตุ ครูอัตราจ้าง จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษาและเงินงบประมาณ
ครูต่างชาติ จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษา

ข้อมูลทรัพยากรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

– ที่ดินโรงเรียน จำนวน 59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา
– อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
  อาคารสำนักงาน 1 หลัง
  อาคารเรียน 2 หลัง
  อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
  อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน 1 หลัง
  อาคารสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 1 หลัง
  อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
  อาคารป้อมยาม 1 หลัง
  อาคารร้านสวัสดิการ 1 หลัง
  อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง
  อาคารหอสมุด 1 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
  อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง
  อาคารหอพัก 6 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 1 หลัง )
  บ้านพักครู 10 หลัง
  บ้านพักนักการภารโรง 8 หลัง
  แฟลตที่พักครู 1 หลัง  8 ยูนิต
       
– ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 7 ห้อง
     – ฟิสิกส์ 2 ห้อง  
     – เคมี 2 ห้อง  
     – ชีววิทยา 2 ห้อง  
     – ดาราศาสตร์ 1 ห้อง  
  ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
  ห้อง Server Room 1 ห้อง
  ห้อง Math Gifted 3 ห้อง
  ห้องเกียรติยศ 1 ห้อง
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง
  ห้องเรียนโครงการ Education Hub 2 ห้อง
  ห้อง Excellent Learning Resource Center 1 ห้อง
  ห้องโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 1 ห้อง
  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ห้อง
  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง
  ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง
  ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
  ห้องโสตทัศนศึกษา 3 ห้อง
  ห้องสมุด 4 ห้อง
  ห้องแนะแนว 1 ห้อง
  ห้องพระพุทธ 1 ห้อง
  ห้องละหมาด 1 ห้อง
  ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง
  ห้องรองผู้อำนวยการ 1 ห้อง
  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ 1 ห้อง
  ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 ห้อง
  ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณ งานบุคลากร 1 ห้อง
  ห้องสำเนาเอกสาร 1 ห้อง
  ห้องแผนงาน 1 ห้อง
  ห้องสำนักงานหอพัก 1 ห้อง