ทีมงานบริหารโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

นายจักรี  วัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นางนิติมา มณีวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางยินดี ชูนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
นางทิพวรรณ ธังดิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางนิศาชล เอียดดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางเขมิกา ทองสี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป