สนับสนุนการสอน

นายแก้ว เตี้ยเล็ก
หัวหน้างานแนะแนว
(จิตวิทยาการแนะแนว)
ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
รองหัวหน้างานแนะแนว
(จิตวิทยาการแนะแนว)
นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
งานแนะแนว
(จิตวิทยาการแนะแนว)