ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์)

 1. ประกาศโรงเรียน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19
 2. แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน
 3. แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง
 4. ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
 5. ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับครู)
 6. ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน(ห้องออนไลน์ประจำ)
 7. ลิงค์ Google Meet สำหรับครู
 8. รหัสชั้นเรียน (Class Code) สำหรับเข้าร่วม Google Class room
 9. การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ลงวันที่ 16 ก.ค. 64
 10. ตารางสอบเก็บคะแนนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
 11. ภาระงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564


 เอกสารการใช้งานการเรียนออนไลน์ เพิ่มเติ่ม