ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(เรียนออนไลน์และ On-site)

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน แนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง ตารางการเรียนรู้ออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) ม.ต้น Onsite (อัพเดท 16 ม.ค.65) ม.ปลาย Onsite (อัพเดท 16 อ่านต่อ…

นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเทศ 1. นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์ อาร์เจนติน่า (2541-2542) 2. นางสาววิชุตา แซ่เจีย สหรัฐอเมริกา (2542-2543) 3. นางสาวกนกกานต์ สุขสง นอร์เวย์ (2543-2544) 4. นางสาวนริศรา ติณรัตน์ สหรัฐอเมริกา (2544-2545) 5. อ่านต่อ…

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเซี่ยลและลอการิทึม

ผู้ประเมิน : นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่งครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 – 2554

ผู้ประเมิน : นายสมพร ทิศเมืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล