โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.จ.ภ.สตูล

เมื่อวันที่ 8-9,30-31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ได้มีคณะวิทยากรจากส่วนกลาง มาให้การอบรมกับโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดย อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : รศ.สุธน เสถียรยานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : รศ.สุธน เสถียรยานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)