โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2556ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์ – อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร : นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 5-6 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร : นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ – อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ วิทยากร : นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์ อ่านต่อ…

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ – อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ– อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร – อดีตข้าราชการครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ– อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 กันยายน 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 ก.ย. 55 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต) – อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ– อดีตอาจารย์ โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ และ อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 ก.ย. 55 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : อ.เอกฉัตร โถมสันเทียะ                อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค 2555 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ – อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2555ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ – อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ– อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์