SMSTSP 41th Excellence Awards Day 2019

Princess of Malaysia15 April 2019At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

SMSTSP 40th Excellence Awards Day 2018

Princess of Malaysia22 April 2018At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

SMSTSP 39th Excellence Awards Day 2017

Princess of Malaysia18 April 2017At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

SMSTSP 38th Excellence Awards Day 2016

Princess of Malaysia21 April 2016At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

SMSTSP 37th Excellence Awards Day 2015

Queen of Malaysia27 April 2015At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.จ.ภ.สตูล

เมื่อวันที่ 8-9,30-31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ได้มีคณะวิทยากรจากส่วนกลาง มาให้การอบรมกับโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

SMSTSP 36th Excellence Awards Day 2013

Queen of Malaysia24 April 2014At SMS Tuanku Syed Putra, Perlis, Malaysia