โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเกียรติยศ ร.ร.จ.ภ.สตูล

  • เมื่อวันที่ 8-9,30-31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ได้มีคณะวิทยากรจากส่วนกลาง

มาให้การอบรมกับโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน วิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล