โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดย อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์

22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล