โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์