โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 26-27 ตุลาคม 2556
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร :นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์
และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์