โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

วิทยากร : นายสังเวียน มณีจันทร์

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมสตรีวิทยา กรุงเทพฯ