โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร : นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์ และ นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 5-6 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

วิทยากร : นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

วิทยากร : นายสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ