โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
– อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ