โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาเคมี วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาเคมี

วิทยากร : นายสำราญ พฤกษ์สุนทร

– อดีตข้าราชการครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ
– อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ