โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 กันยายน 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 ก.ย. 55 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยากร : อ.รัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
– อดีตอาจารย์ โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา กรุงเทพฯ