โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ และ อ.ฉลอง ปทุมานนท์

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 29-30 ก.ย. 55 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

วิทยากร : อ.เอกฉัตร โถมสันเทียะ
                อ.ฉลอง ปทุมานนท์