โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค 2555 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

วิทยากร : นายเอกฉัตร โถมสันเทียะ

– อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ