โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2555ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

วิทยากร : ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ

– อดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
– อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์