โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยากร : นายรัฐธีร์ อธิสุพิชาพงศ์ (อ.สมเจต)

– อดีตข้าราชการครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
– อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา (GET) กรุงเทพฯ