เรื่อง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการตาม MOU โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ น.ส.สินีนาฎ ธรรมชาติ และคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าร่วมประชุมกับ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ National Institute of Technology, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น

2 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. การประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนหลักสูตรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 – 10.00 น. บรรยากาศการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในเขตพื้นที่ จ.สตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล