29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. มุทิตาจิต ผอ.ปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ร้อยรัก ดวงใจ ของครอบครัว จ.ภ.สตูล ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เกาะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งหมด 177 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 48 คน และนักเรียน จำนวน 129 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชารังสรรค์

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

21 กันยายน 2565 นักเรียน ชั้นม.4 จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม Online International Academic Exchange Event กับ Sendai College ประเทศญี่ปุ่น และ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนออกแบบชิ้นงาน 3D ในหัวข้อ สัญลักษณ์ท้องถิ่น จากสั่งพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานแล้วนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

21 กันยายน 2565 พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ พระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จากเจ้าประคุณสมเด็จ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ 20-21 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและบริบทของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (On-Site) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา (On-Site) และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (Online) ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะทั้งสามโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนพื้นที่เกาะมาใช้ประกอบในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM สู่โครงงานเพื่อชุมชน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรม “วันสันติภาพสากล” ประจำปี 2565 นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าเสาธง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน เรื่อง การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเสม็ดแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และทีมงานบริหาร ศึกษาดูงาน การบริหารทั่วไป งานหอพักและงานซักรีด ณ รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” GREEN SCHOOL GREEN COMMUNITY ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ ปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก