ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) update 21/05/2566

          มัธยมศึกษาตอนต้น      

          มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางการจัดการเรียนรู้ (สำหรับครู) update 21/05/2566

         ตารางการจัดการเรียนรู้