Education Hub Program

นางสาวซีต้า ไรมันซา
หัวหน้าโครงการ
นายชาลิน ตาเดอิน
ผู้จัดการโครงการ

ที่มาโครงการ

การดำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค ( Education Hub ) ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 25 คน

1. ความเป็นมา (Background / Concept)

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  Education  Hub (หลักสูตรนานาชาติ) โดยกำหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดจำนวน  14  โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  รวมทั้ง การวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรมนานาชาติ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ สู่สากลและสามารถแข่งขัน ได้ในระดับนานาชาติ  และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปกติ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนที่มีศักยภาพในการรองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนได้  ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้

1.1 โรงเรียนที่สามารถพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักเรียนชาว ต่างประเทศที่ผู้ปกครองย้ายมาปฏิบัติงานในภูมิภาค จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

              1.1.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร

              1.1.2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

              1.1.3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

              1.1.4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1.2  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

1.2.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

1.2.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

1.2.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

1.2.4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  จังหวัดสงขลา

1.2.5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  จังหวัดเชียงราย

1.2.6 โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

1.2.7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์

1.2.8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จังหวัดตาก

1.2.9 โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี

1.2.10 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา  จังหวัดศรีษะเกษ

2. วัตถุประสงค์ ( Purpose / Goal / Objective )

2.1เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้มีความเป็นเลิศสู่สากลและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

2.2 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ

2.3 จัดตั้งศูนย์อัจฉริยภาพแห่งการเรียนรู้ (Excellent Learning Resource Center) จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุ – ครุภัณฑ์  ตามรายการ Shopping  List

2.4 จัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ               สามารถเทียบโอนหน่วย  การเรียนรู้ ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

2.5 สร้างความร่วมมือกับนานาชาติทางวิชาการ  ด้านการมัธยมศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม สัมมนา ในเวทีสากล

2.6 จัดค่ายทางวิชาการ  นานาชาติ  เพื่อให้ครู  นักเรียน  ผู้บริหาร  และบุคลากร ทางการศึกษา ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

2.7 เชื่อมสายใยสานสัมพันธไมตรี  กระชับสายสัมพันธ์มิตรภาพไร้พรมแดน

3. หลักสูตร (Curriculum) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ใช้หลักสูตรวิทย์-คณิต 2 ภาษา Science-Math Bilingual Program (SMBP)

4. ผู้เรียน (Learners  Students) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มนักเรียนชาวต่างชาติ  (Foreign Students) แนวตะเข็บชายแดนของจังหวัด สตูล  และนักเรียนไทยทั่วประเทศเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ  ชั้น ม.1-3 (Grade 7 – 9) จำนวน 25 คน เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2553