4 – 6 ธันวาคม 2564 การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับ On-site กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก