26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะอาจารย์ นิสิตปริญญาตรีสาขาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และระดับปริญญาโท สาขา จิตวิทยา ศึกษาดูงานจิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ดูภาพเพิ่มเติม